PRIVACY VERKLARING

Organisatie en contactgegevens:

Funghi Funghi NV,
met zetel te 2321 Meer, Brusselstraat 41.

KBO 0676581730

Tel

+ 32 3303 7380

Fax

+ 32 3303 7381

Mail

info@funghifunghi.com

Verantwoordelijke contactpersoon voor de gegevensbescherming: accounts@funghifunghi.com

1. Algemeen

Als u een bestelling bij ons plaatst, dient u een minimum aan persoonsgegevens aan Funghi Funghi mee te delen opdat de bestelling kan uitgevoerd worden.

Funghi Funghi verzamelt tevens de persoonsgegevens van de leveranciers op wie zij een beroep doet.

Funghi Funghi verwerkt deze persoonsgegevens met de nodige zorg, overeenkomstig deze privacy verklaring en de Wet verwerking persoonsgegevens en de Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

Funghi Funghi bvba doet al het mogelijke om uw privacy te garanderen en uw gegevens te beveiligen tegen misbruik.

2. Overzicht van de persoonsgegevens die Funghi       Funghi verwerkt

Funghi Funghi verwerkt de volgende gegevens:

• Persoonlijke contactgegevens : naam, titel, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres.

Betaalinformatie: bankrekeningnummer, factuuradres.

Klantenfeedback: informatie die u deelt met Funghi Funghi over uw ervaring met producten van Funghi Funghi of over de service.

Feedback van leveranciers: info over hun producten, offertes, promoties, acties.

Inhoud die door klanten of leveranciers is gegenereerd zoals funghi recepten, evenementen meegedeeld om geuploaded te worden op de website van Funghi Funghi

3. Gebruik van de gegevens

Funghi Funghi gebruikt de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens door u werden verstrekt. Dit zijn:

• bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan, alsmede om deze te factureren.

• klantendienst: om u als klant beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten of feedback over onze diensten.

• het verzenden van een dagelijkse prijslijst van onze producten en een wekelijkse nieuwsbrief of andere vormen van verspreiding van informatie over onze producten en activiteiten.

• het plaatsen en opvolgen van bestellingen bij leveranciers en het uitvoeren van betalingen aan leveranciers.

• doorgeven aan advocaten, deurwaarders, rechtbanken/hoven in het kader van geschillen aangaande bestellingen, leveringen of te betalen of ontvangen facturen.

• voor de btw- en belastingaangifte.

Funghi Funghi geeft uw gegevens niet door aan derden, behalve wanneer zij daartoe contractueel of wettelijk verplicht is of wanneer dit haar gevraagd wordt door politionele of gerechtelijke autoriteiten of in het kader van een geschil aangaande een bestelling, levering of factuur.

4. Gebruik van Google Analytics

Funghi Funghi maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe er gebruik gemaakt wordt van deze website. Deze informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (het IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U dient het privacy-beleid van Google te lezen voor meer informatie, alsook het specifieke privacy-beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en ons daarover te kunnen rapporteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Funghi Funghi heeft hierop geen invloed.

5. Gebruik van cookies

Om de werking van de website te optimaliseren en het gebruik ervan voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, kan Funghi Funghi cookies op uw computer plaatsen. Een cookie is een bestand dat de web server plaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u zich toegang verschaft tot de website. Door middel van de code in de cookie, kan uw IP-adres herkend worden bij daaropvolgende bezoeken.

Funghi Funghi gebruikt deze informatie om de werking van de site te analyseren, te optimaliseren en uw website-bezoek te vergemakkelijken.

Funghi Funghi bewaart deze informatie niet.

6. Wijze van verzamelen persoonsgegevens en beveiliging

Funghi Funghi verzamelt uw gegevens via de informatie die u geeft per telefoon, e-mail, per fax, per brief of via de bestelbon. Betreffende de leveranciers, verzamelt Funghi Funghi ook gegevens, die door de leveranciers wordt aangeboden (via bv. advertenties, offertes,…).

De databank van Funghi Funghi, waarin uw gegevens opgeslagen zijn, is enkel toegankelijk voor werknemers en medewerkers van Funghi Funghi. Daarnaast is zij toegankelijk voor de IT-contractant van Funghi Funghi op een 'need-to-know'-basis in het kader van het goed beheer en onderhoud van de website en de databank. De databank is beschermd volgens de algemeen toegepaste beveiligingsmaatregelen tegen niet-geautoriseerde toegang.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met accounts@funghifunghi.com.

7. inzage, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

U kan steeds om inzage van uw persoonsgegevens vragen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

U hebt steeds het recht om uw eventuele toestemming tot de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens wanneer de verwerking nog noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent. Een intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan.

U hebt het recht op overdracht van uw gegevens. U kunt bij ons een verzoek indienen om de gegevens die wij van u ontvangen hebben (behoudens indien dit wettelijk niet mogelijk is) naar u persoonlijk te sturen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

U kan een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdracht of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar aangaande de gegevensbescherming sturen naar accounts@funghifunghi.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Wij houden eraan zo snel mogelijk te reageren en alleszins binnen 30 dagen volgend op uw verzoek.

8. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Indien u als klant gedurende 7 jaren na uw laatste bestelling geen nieuwe bestelling meer hebt geplaatst bij Funghi Funghi en voor zover er geen geschil meer hangende is aangaande oude bestellingen, worden uw gegevens op een veilige manier verwijderd en vernietigd.

9. varia

Als u nog vragen hebt, kan u deze steeds stellen via het volgende mailadres accounts@funghifunghi.com of via het volgende telefoonnummer +32 3 303 73 80.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (rechtsopvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer), gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, is aangesteld als nationale toezichthouder voor de toepassing van de Privacywetgeving. Indien u een klacht hebt, kan u bij hen terecht:

32 (0)2 274 48 00

32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Auteursrechtelijke licentie

Indien u ons een recept al dan niet met foto, of een ander bericht voor onze rubriek 'nieuws & events' stuurt om op onze website te plaatsen, dan impliceert dit dat u aan Funghi Funghi de toelating geeft dit op haar website te plaatsen en aldus wereldwijd voor onbeperkte duur ter beschikking te stellen aan het publiek, zonder dat Funghi Funghi voor dit gebruik enige vergoeding aan u verschuldigd is.

U waarborgt dat de recepten, berichten en foto's die u stuurt oorspronkelijk zijn en dat zij geen inbreuk maken op de auteursrechten of andere intellectuele rechten van derden. U waarborgt tevens dat u de auteur of de rechthebbende ervan bent (en wie in het laatste geval de auteur is) en dat u aldus rechtsgeldig en vrij aan Funghi Funghi deze gebruikslicentie kan geven.

U vrijwaart Funghi Funghi voor alle aanspraken van derden in dit verband en zal Funghi Funghi volledig schadeloos stellen indien de betreffende aanspraken gegrond zouden zijn.

Funghi Funghi beslist naar eigen goeddunken of zij het bericht dat u stuurt effectief op de website plaatst en voor hoelang. Zij zorgt ervoor dat de meegedeelde naam van de auteur van het recept en/of de foto steeds bij het bericht vermeld wordt.

U kan tevens verzoeken het bericht van de website te halen door een schriftelijk verzoek te sturen naar accounts@funghifunghi.com. Wij houden eraan zo snel mogelijk gevolg te geven aan uw verzoek en alleszins binnen 30 dagen volgend op uw verzoek.